โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

โรงเรียนวัดคงคาล้อม

 นายจีระศักดิ์ นิธิพัฒนานนท์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดคงคาล้อม

Previous slide
Next slide

โรงเรียนวัดคงคาล้อม

โรงเรียนวัดคงคาล้อม หมู่ 1 ถนน บ้านใน- ในอ่าว ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160 โทรศัพท์ 077-238-408 และ 077 – 408 – 158

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาลศึกษา ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 49 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา

ข้อมูลด้านการบริหาร

ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร นายจีระศักดิ์ นิธิพัฒนานนท์

วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 7 เดือน

ประวัติโรงเรียนวัดคงคาล้อม

เดิมที โรงเรียนวัดคงคาล้อม ตั้งอยู่ในบริเวณวัดคงคาล้อม นายจ่าง โทสุวรรณ เป็นผู้จัดตั้งขึ้น โดยเปิดเป็น สาขาของโรงเรียนวัดวังไทร ได้เปิดเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 โดยมีนายนุ่น แก้วกำเนิด ศึกษาธิการอำเภอ และนายจัด วิชัยดิษฐ์ สารวัตรศึกษา ได้มาเป็นประธาน และทางราชการได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลป่าร่อน (วัดคงคาล้อม) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2481

ต่อมาทางราชการ ได้ให้งบประมาณ ในการก่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคารเรียนถาวร ในป่าสงวนของรัฐบาล ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าร่อน อาคารหลังใหม่นี้ เป็นอาคาร แบบ ป.1 ข ขนาด 4 ห้องเรียน เมื่อ พ.ศ. 2515

พ.ศ. 2515 ได้งบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 400,000 บาท และได้เปิดใช้เป็นครั้งแรก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2515 โดยมี นายจ่าง ไม้ทิพย์ และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 และนายเยื้อง พรหมทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน และได้ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนวัดคงคาล้อม ดังเดิม

พ.ศ. 2517 ได้งบประมาณจากทางราชการ ในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข ขนาด 3 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 350,000 บาท และในปีเดียวกัน สร้างอาคารเรียน ชั่วคราว 1 หลัง

พ.ศ. 2528 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 จำนวน 1 หลัง ในราคาประมาณ 280,000 บาท

พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้รับงบประมาณ ให้รื้อย้ายบ้านพักครู แบบกรมสามัญ ขนาด 2 ห้องนอนซึ่งตั้งอยู่ในเนื้อที่ของเอกชน บ้านหน้าเขาบน มาจัดสร้างในสถานที่ของโรงเรียน โดยได้รับงบประมาณ ในการรื้อย้ายในครั้งนี้ 71,000 บาท นอกจากนี้ มีส้วม 3 หลัง 9 ที่นั่ง และในปีนี้ ได้จัดให้มีการสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง ด้วยเงินบริจาค

พ.ศ. 2539 ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข ขนาด 4 ห้องเรียน เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานนาน ( ผ่อนผันการรื้อถอน)

พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,133,200 บาท

พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้รับงบประมาณ จากทางราชการ ให้สร้างลานกีฬา เป็นเงินงบประมาณ 100,000 บาท

พ.ศ. 2549 นายสุติยะ ชูหนู ย้ายมารับตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 และได้ดำเนินการ เร่งรัดพัฒนา จัดงานระดมทุนต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช. 104 /26 ขนาด 4 ห้องเรียนเป็นเงิน ประมาณ 300,000 บาทเศษ

พ.ศ. 2550 โรงเรียนจัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา ระดมทุน ก่อสร้างโรงจอดรถ เรือนเพาะชำ สวนหย่อมหน้าอาคาร ปรับปรุง ซ่อมแซม รั้ว ประตู อาคารสำนักงาน จัดซื้อจัดหา ครุภัณฑ์สำนักงาน อื่นๆ

ประวัติโรงเรียนวัดคงคาล้อม

พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้ขออนุมัติรื้อถอนอาคารเรียนหลังเดิม(รื้อถอน) ไปก่อสร้างห้องพิเศษ คือห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ขนาด ห้องละ 54 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง โดยใช้งบประมาณบริจาค สมทบ และพร้อมกันนี้ ได้ก่อสร้างส้วมแบบสร้างเอง จำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ที่นั่ง และได้ทำการรื้อย้ายเสาธงจากที่เดิม มาสร้างใหม่ หน้าอาคารหลังใหม่ ในวงเงินงบประมาณ 35,000 บาท

พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้ย้ายอาคารแบบ ป.1 ข ขนาด 3 ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณในการย้ายเป็นเงินรายได้สถานศึกษาจำนวน 170,000 บาท ซึ่งยังคงทยอยจ่ายเรื่อย ๆ

พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารแบบ ป.1 ข 3 ห้องเรียน และสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร สปช. 104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ไปยังอาคารแบบ ป.1 ข 3 ห้องเรียนและได้เปิดใช้เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 นายจรูญ เมืองเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุบัว สพป.นศ.3 ได้ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาล้อม แทนนายสุติยะ ชูหนู ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2558 จัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 12 ซม. ด้วยเงินงบประมาณจัดสรรตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2558 โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ จำนวน 150000 บาท

พ.ศ.2559 จัดทำป้ายโรงเรียน และรั้วโรงเรียน พร้อมทั้งซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ต่อเติมติดกันสาดและทาสี และติดเหล็กดัดหน้าต่างห้องคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงบ้านพักครูโดยเปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน พื้นไม้ ประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ และได้ปรับปรุงถมถนนด้วยหินคลุก ด้วยงบโรงเรียนดีศรีตำบลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 จำนวน 412,200 บาท

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 นายศรายุทธ ศิรินทรารักษ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก ได้ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาล้อม แทนนายจรูญ เมืองเสน ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2559-2560 วันที่ 5 ม.ค. 2560 โรงเรียนได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงต้องทำการปรับปรุงโรงเรียนดังนี้

การปรับปรุงในโรงเรียน

– ปรับปรุงรั้วโรงเรียน ยาว 94 เมตร ด้วยงบประมาณการบริจาคจากการประสบอุทกภัยน้ำท่วมและได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วพร้อมถมดิน ด้วยงบจากสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 196,311 บาท

– ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 120 เมตร ด้วยงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 20,4811 บาท

– ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ โดยการปรับปรุง ผ้าม่านหน้าต่าง ผ้าม่านเวที พื้นเวที ผ้าม่านพื้นเวที Projectorsและจอภาพ ด้วยงบบริจาคอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 17,500 บาท

– จัดทำห้องประชุมเล็ก โดยการกั้นกระจก ติดตั้งแอร์ 25,000 PTU จัดซื้อโตีะประชุมเก้าอี้ประชุม ติดผ้าม่านและติดตั้งพัดลม 3 ตัว ด้วยงบบริจาคอุทกภัยน้ำท่วมจาก คูณเจ เจตริน จำนวน 100,400 บาท

– กั้นกระจกห้องสำนักงาน ด้วยงบบริจาคอุทกภัยน้ำท่วมจาก คุณเจ เจตริน จำนวน 130,000 บาท

– ปรับปรุงห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยงบบริจาคจาก คุณโสภา กาญจนะ อดีต สส. สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 100,000 บาท

– ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล ด้วยงบบริจาคอุทกภัยน้ำท่วมจาก หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 46 จำนวน 100,000 บาท คุณเจ เจตริน บริจาคโต๊ะ และเก้าอี้ให้ห้องเรียนอนุบาล และร้านกาญจรงค์เฟอร์นิเจอร์บริจาคชุดเครื่องนอนอนุบาล จำนวน 30 ชุด

– ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้วยงบบริจาคอุทกภัยน้ำท่วมจากชมรมนักข่าวอมรินทร์ จำนวน 135,000 บาท และวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีได้ทำการซ่อมเครื่องเล่นให้แก่โรงเรียน

– ปรับปรุงห้องสมุดด้วยงบบริจาคอุทกภัยน้ำท่วม จากสภาอุตสาหกรรม จำนวน 200,000 บาท เเละนิด้า 50,000 บาท เเละคุณวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ จำนวน 50,000 บาทและได้ซ่อมแซมด้วยงบประมาณจากเขตพื้นที่่การศึกษาประถมสุราษฎร์ธานีเขต 1 โดยได้ติดตั้งประตูเหล็กม้วน ประตูกระจก ล้างคราบขัดสีเก่า ทาสีพลาสติก ปรับปรังระบบไฟ จำนวน 93378 บาท

– ปรับปรุงห้องพยาบาล ด้วยงบบริจาคอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 8,500 บาท

– จัดซื้อชุดรับเเขกหลุยส์ ด้วยงบบริจาคอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 25,000 บาท

– ได้รับพระราชทานโต๊ะครู จำนวน 4 ชุด จากรัชกาลที่ 10

– ได้รับพระราชทานโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 5 ชุด จากรัชกาลที่ 10

สภาพปัจจุบันโรงเรียนวัดคงคาล้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160 มีพื้นที่ 1 แปลง มีเนื้อที่ 48 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา โรงเรียนวัดคงคาล้อม อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประมาณ 60 กิโลเมตร มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียน เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

วิสัยทัศน์

ภายในปี  2562 โรงเรียนวัดคงคาล้อม จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ บรรยากาศร่มรื่น  นักเรียนไหว้งาม  เรียนรู้ด้วยสื่อ  เทคโนโลยี มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  และบริหารแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1.   จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หลักสูตรสถานศึกษา  พ.ศ.  2553

โดยพัฒนาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551

2.   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  ยึดหลัก  คุณธรรมนำความรู้  ก้าวทันเทคโนโลยี  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  และพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

3.   พัฒนาสภาพสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

4.   พัฒนาหรือใช้สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  รวมทั้งใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

5.   น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน เน้นการวิเคราะห์  รักการอ่าน  ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6.  สร้างความตระหนักชุมชนหรือทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนากาศึกษา

7.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

8.  สนับสนุนให้ครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำ  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิปไตย

เป้าหมาย

1.   ประชากรทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง

2.   นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามหลักสูตรด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน  เป็นคนดี  คนเก่ง  มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข

3.   นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมไทยและภูมิใจในความเป็นไทย

4.   นักเรียนชั้น ป. 4-6  ทุกคน มีความรู้พื้นฐานทางอาชีพของท้องถิ่น

5.   โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

6.    สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

7.    ชุมชนรู้  เข้าใจ  เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา  มีส่วนร่วม  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน