โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคงคาล้อม ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด 9 ห้อง จำนวน 78 คน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 3 1 4 1
อนุบาล 2 3 8 11 1
อนุบาล 3 7 3 10 1
รวมชั้นอนุบาล 13 12 25 3
ป.1 3 3 6 1
ป.2 6 3 9 1
ป.3 7 4 11 1
ป.4 6 2 8 1
ป.5 5 5 10 1
ป.6 6 3 9 1
รวมชั้นประถมศึกษา 33 20 53 6
รวมทั้งหมด 46 32 78 9