โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

ทดสอบประสาทสัมผัสทั้ง 5 กิจกรรมเข้าฐานระดับชั้นอนุบาล

ทดสอบประสาทสัมผัสทั้ง 5 กิจกรรมเข้าฐานระดับชั้นอนุบาล ได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลรู้จักการแยกแยะ ระบบประสาท และรู้ว่าแต่ละอย่างทำงานอย่างไร เบื้องต้น

ทดสอบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทดสอบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทดสอบประสาทสัมผัสทั้ง 5