โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

ประกอบอาหาร กิจกรรมส่งเสริมเด็กให้เรียนรู้จักการทำอาหาร

ประกอบอาหาร กิจกรรมประกอบอาหาร ระดับชั้น อนุบาล ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้าน การทำอาหารอย่างง่ายๆ มีพัฒนาการด้านการเข้าสังคม รวมกิจกรรมกับคนอื่น

ประกอบอาหาร ประกอบอาหาร ประกอบอาหาร