โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ได้จัดซื้อขนมและน้ำดื่มให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคงคาล้อม คณะครูและนักเรียนขอขอบคุณ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564