โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

 สัญญา การค้ำประกันและการกำหนดเงินลงทุนจากต่างประเทศ

สัญญา การค้ำประกัน มีความเชื่อมั่นว่า สำนักงานค้ำประกันการลงทุนพหุภาคี สามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การเสริมแผนการรับประกันการลงทุนระดับชาติและระดับภูมิภาค การประกันภัยภาคเอกชนสำหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เพราะเป็นที่เชื่อกันว่า สถาบันควรชำระหนี้โดยไม่ต้องใช้ทุนเรียกให้มากที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้โดยการปรับปรุงเงื่อนไขการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

การจัดตั้งสถาบันรวมถึงสถานะของสถาบัน หน่วยงานค้ำประกันการลงทุนพหุภาคี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า หน่วยงานได้จัดตั้งขึ้น สถาบันควรมีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ โดยเฉพาะสิทธิในการลงนามในสัญญา การได้มาและการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยเป้าหมายของสถาบันควรเป็นการสนับสนุนการจัดหาเงินทุน เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิผลระหว่างประเทศสมาชิก

สัญญา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับประเทศสมาชิกที่กำลังพัฒนา เพื่อเสริมกิจกรรมของธนาคารระหว่างประเทศ เพื่อการบูรณะและการพัฒนาต่อไปนี้จะเรียกว่า ธนาคาร บริษัทการเงินระหว่างประเทศและสถาบันการเงิน เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศอื่นๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เมื่อประเทศสมาชิกได้รับการลงทุนจากประเทศสมาชิกอื่นๆ เพราะจะต้องรับประกันความเสี่ยงที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของการลงทุน รวมถึงการประกันภัยต่อและการประกันภัย

ประการที่ 2 ควรดำเนินกิจกรรมเสริมที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมประเทศกำลังพัฒนา และกระแสการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใช้อำนาจเสริมที่จำเป็นและเหมาะสมอื่นๆ การตัดสินใจทั้งหมดของหน่วยงานจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของอนุ สัญญา นี้ได้แก่ รัฐสมาชิกหมายถึง ประเทศที่อนุสัญญานี้มีผลใช้บังคับตามมาตรา

ประเทศเจ้าภาพหรือรัฐบาลประเทศเจ้าภาพหมายถึง การลงทุนที่ประเทศสมาชิก รัฐบาลของตนหรือหน่วยงานของรัฐใดๆ จะทำในอาณาเขตของตนตามมาตรา หน่วยงานได้ค้ำประกันหรือประกันต่อหรือพิจารณาแล้ว เพื่อรับประกันหรือประกันภัยต่อประเทศสมาชิกกำลังพัฒนา รวมถึงอนุสัญญานี้ คณะกรรมการที่กล่าวถึงอาจแก้ไขกำหนดการเมื่อใดก็ได้

คะแนนเสียงข้างมากพิเศษหมายถึง คะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นที่จองซื้อ โดยสำนักงานตัวแทนและไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด สกุลเงินที่ใช้ได้ฟรีหมายถึง สกุลเงินใดๆ ที่กำหนดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศสำหรับการใช้งานฟรี คณะกรรมการที่กล่าวถึงเพื่อเจรจากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพราะได้รับความยินยอมจากประเทศที่เกี่ยวข้องที่ใช้ได้อย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ

ซึ่งกำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้ คุณสมบัติของรัฐสมาชิก สมาชิกของสถาบันจะเปิดให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดของธนาคารระหว่างประเทศ เพื่อการบูรณะและการพัฒนาและสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งจะต้องเป็นประเทศที่ระบุไว้ อนุสัญญานี้และได้ลงนามในอนุสัญญานี้ ทุนทางกฎหมายของสถาบันคือ 1 พันล้านสิทธิพิเศษถอนเงิน

โดยทุนแบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น และแต่ละหุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้ 10,000 สิทธิ์ในการออกหุ้นพิเศษ เพื่อสมัครสมาชิกโดยรัฐสมาชิก ภาระผูกพันในการชำระเงินของรัฐสมาชิก ในการจองซื้อหุ้นทุนจะชำระตามมูลค่าเฉลี่ยที่มีราคาเป็นเงิน เมื่อยอมรับรัฐสมาชิกใหม่ หากหุ้นตามกฎหมายที่มีอยู่ไม่เพียงพอ สำหรับรัฐสมาชิกที่จะจองซื้อตามมาตราทุนจะเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการสามารถเพิ่มทุนของสถาบันได้ตลอดเวลา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากพิเศษ การจองซื้อหุ้น แต่ละรัฐสมาชิกผู้ก่อตั้งขององค์กรจะต้องจองซื้อหุ้นในราคาพาร์ตามจำนวนหุ้น ในชื่อประเทศสมาชิกนั้นในอนุสัญญานี้และประเทศสมาชิกอื่นๆ จะต้องจองซื้อหุ้นตามจำนวนทุน หุ้นและเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะกรรมการ แต่ในกรณีใดๆ ห้ามมิให้จองซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้

จำนวนหุ้นที่จองซื้อโดยประเทศสมาชิกต้องไม่น้อยกว่า 50 หุ้น สถาบันสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ เพื่อให้ประเทศสมาชิกเพิ่มการสมัครสมาชิกทุนที่ได้รับอนุญาตได้ ความแตกต่างและการเรียกจองซื้อหุ้น การจองซื้อหุ้นครั้งแรกของแต่ละประเทศสมาชิกจะต้องชำระตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่อนุสัญญานี้ มีผลใช้บังคับสำหรับประเทศสมาชิก 10 เปอร์เซ็นต์ของทุนเรือนหุ้นจะต้องชำระเป็นเงินสด

การจ่ายเป็นทุนไม่มีดอกเบี้ยโอนไม่สามารถทำได้ การลงคะแนนเสียงหรือหุ้นกู้ที่คล้ายกัน เมื่อสถาบันจำเป็นต้องชำระหนี้ให้ถือตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ส่วนที่เหลือจะถูกเรียกโดยสถาบันเมื่อจำเป็นต้องชำระหนี้ การชำระเงินค่าจองหุ้น การจองซื้อหุ้นจะต้องชำระในสกุลเงินที่ใช้งานได้ฟรีและ 25 เปอร์เซ็นต์ของส่วนแบ่งเงินสดทั้งหมด ของหุ้นที่จ่ายโดยประเทศสมาชิกประเทศกำลังพัฒนาตามมาตรา สามารถชำระเป็นสกุลเงินของตนเองได้

การเรียกส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระ ให้ถือว่าเท่าเทียมกันกับหุ้นทั้งหมด เมื่อสถาบันต้องเรียกชำระหนี้เพื่อชำระหนี้ จำนวนเงินที่เรียกได้ไม่พอชำระหนี้ สถาบันอาจเรียกหุ้นที่ค้างชำระได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะใช้เงินทั้งหมดชำระหนี้ได้ จำนวนความรับผิดที่ได้รับจากหุ้นจะจำกัด อยู่ที่จำนวนเงินเรียกชำระราคาที่ออกของหุ้น

การประเมินค่าเงิน เมื่อต้องกำหนดมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งที่แสดงในสกุลเงินอื่น ตามที่อนุสัญญานี้กำหนด สถาบันนี้จะกำหนดมูลค่าอย่างสมเหตุสมผล หลังจากปรึกษากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ การคืนเงินเมื่อทำได้จริง สถาบันนี้จะคืนจำนวนหุ้น ที่เรียกชำระให้ประเทศสมาชิกที่ชำระแล้ว ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ ควรใช้การเรียกเพื่อชำระค่าสินไหมทดแทน ที่เกิดจากสัญญาประกันหรือประกันต่อ

แต่ต่อมาสถาบันได้คืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนในสกุลเงินที่ใช้งานได้โดยเสรี ควรเกิดจากความล้มเหลวของประเทศสมาชิกในการชำระเงินตรงเวลา แต่ต่อมาประเทศสมาชิกได้ชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนในภายหลัง หรือคณะกรรมการกำหนดโดยคะแนนเสียงข้างมากพิเศษ สถานะทางการเงินของสถาบันอนุญาตให้ใช้รายได้ เพื่อคืนการโทรทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังประเทศสมาชิก

การคืนเงินใดๆ ที่กระทำต่อประเทศสมาชิก จะต้องชำระเป็นสกุลเงินที่ใช้งานได้โดยเสรี จำนวนเงินจะเป็นสัดส่วนของจำนวนเงินที่จ่าย โดยรัฐสมาชิกต่อจำนวนเงินทั้งหมดที่ชำระก่อนการคืนเงินดังกล่าว จำนวนเงินที่คืนไปยังประเทศสมาชิกจะเป็นส่วนหนึ่งของภาระผูกพันของรัฐสมาชิกในการเรียกหาทุนตามมาตรา

กิจกรรมทางธุรกิจประเภทของประกันภัย การลงทุนที่ผ่านการรับรอง ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ประเทศเจ้าภาพที่ผ่านการรับรอง ตามบทนี้รับประกันเฉพาะการลงทุนที่ทำในดินแดนของประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศสมาชิก การยอมรับโดยประเทศเจ้าภาพ สถาบันการศึกษาจะต้องไม่สรุปใดๆ ในสัญญาการรับประกันก่อนที่รัฐบาลประเทศเจ้าภาพตกลงกับสถาบันการศึกษา ที่จะรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีความเสี่ยงที่กำหนด

เงื่อนไขการรับประกันของสัญญาค้ำประกัน แต่ละสัญญาจะกำหนดโดยสถาบันตามกฎ และระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการแต่สถาบัน เพราะจะไม่รับประกันความเสียหายจากการลงทุนการรับประกันภัยเต็มจำนวน สัญญาค้ำประกันได้รับการอนุมัติ โดยประธานภายใต้การแนะนำของคณะกรรมการบริษัท

การชำระเงินค่าสินไหมทดแทน ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้ตัดสิน การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาค้ำประกัน และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด สัญญาค้ำประกันควรกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องค้นหาวิธีการเติมเต็มการบริหารที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันและพร้อมให้บริการตลอดเวลา ตามกฎหมายของประเทศเจ้าภาพ ก่อนที่หน่วยงานจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน สัญญาค้ำประกันอาจต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมระหว่างเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียกร้อง และการชำระค่าสินไหมทดแทน

อ่านต่อได้ที่ >>  ภูมิคุ้มกัน แนวทางในการปฏิบัติและดูแลตัวเอง